AFRIKANSK-DANSK SOLIDARITETS ORGANISATION

TIL HJÆLP FOR FORÆLDRELØSE BØRN

 

O S A D O

 

VEDTÆGTER

 

         INDLEDNING

 

          Verden er i konstant udvikling som følge af den videnskabelige forskning,der fører til både teknologisk og ideologisk fremgang. Afrika forbliver imidlertid en tung byrde for det internationale samfund. Krige og opstande, sygdomme som malaria, tuberkulose og aids, lave vækstrater, diktaturer og dårlige regeringer bremser en harmonisk fremgang i Verden.

 

De ofre , der er overladt helt til sig selv, er utallige, især blandi unge og børn - forældreløse og gadebørn. Dette er situationen i den Demokratiske Republik Congo, hvor 4 millioner mennesker er blevet dræbt under årtiers krig, men også i Sierra Leone, Liberia, Sudan og mange andre afrikanske lande.

 

Nogle mænd og kvinder i Danmark er overbevist om vigtigheden af at samarbejde med dem, der allerede gør en stor indsats for at hjælpe disse forældreløse og gadebørn. Den 10. oktober 2004 besluttede de at stifte en organisation - NGO - ved navn OSADO.

 

Organisationens formål er at give disse efterladte børn bedre muligheder i social og uddannelsesmæssig henseende i overstemmelse med Børnerettighedskonventionen af 20. november 1989 og FNs opfølgende resolutioner.

 

Vi tror på denne måde at kunne være med til at vække samvittigheden i Afrika, tilskynde de afrikanske ledere til demokrati og godt lederskab og således bidrage til en harmonisk udvikling i denne del af Verden.

 

 

PARAGRAF I : ORGANISATIONENS NAVN, HOVEDSÆDE OG MEDLEMMER

 

AFSNIT 1 : ORGANISATIONENS NAVN

 

Artikel 1 : En organisation uden berigelseshensigt bliver stiftet den 8. oktober 2004 i Hørning, Dk, med

navn OSADO :" Organisation de Solidarité Afro-Danoise d'aide aux Orphelins " ( Afrikansk-Dansk Solidaritetsorganisation til hjælp for Forældreløse Børn ).

 

AFSNIT 2 : ORGANISATIONENS HOVEDSÆDE

 

Artikel 2 : OSADOs hovedsæde ligger i Hørning, Danmark, og har en afdeling i Kinshasa, den Demokratiske Republik Congo. Hovedsædet kan blive flyttet til et andet sted ved en beslutning vedtaget af 3/4 af generalforsamlingens medlemmer.

 

AFSNIT 3 : ORGANISATIONENS MEDLEMMER

 

Artikel 3 : OSADO er rn humanitær organisation, der består af mænd og kvinder, der - uanset deres race eller religion - tilslutter sig dens vedtægter.

 

Artikel 4 : Tilslutningen til OSADO er frivillig og personlig.Enhver , der er 18 år og over kan blive medlem af Organisationen.

 

Artikel 5 : Organisationen forpligtes over for tredjemand udelukkende i henhold til de gældende vedtægters bestemmelser.Enhver, der bliver udelukket for bestandig fra Organisationen, kan ikke længere kalde sig medlem af den. Det bliver ham/hende forbudt at repræsentere og binde Organisationen, at skrive og udtale sig på Organisationens vegne.

 

Artikel 6 : Organisationen består af to kategorier medlemmer:

                          1- stiftende medlemmer

                          2- medlemmer

                Organisationens ordensregler fastsætter hver kategori medlemmer, deres egenskab, rettigheder og pligter.

 

Artikel 7 : Et medlem taber sit egenskab som medlem ved :

                           1- at træde frivilligt tilbage

                           2- at blive udelukket

                Organisationens ordensregler fastsætter fremgangsmåden for udlukkelsen af et medlem.

 

PARAGRAF II : ORGANISATIONENS MÅL OG METODE

 

AFSNIT 1 : MÅL

 

Artikel 8 : Organisationen blev stiftet efter Børnerettighedernes Konvention af den 20. november 1989s ånd og i overstemmelse med FNs resolutioner foranledigede herfra.

     Organisationens mål er :

                          1- at beskytte efterladte forældreløse børn og hjælpe dem til at blive nyttige og gode borgere i deres land. Organisationen har som grundlæggende princip, at ethvert barn har krav på liv og uddannelse uanset dets alder eller køn, og den forpligter sig til at opfylde disse krav. Som følge heraf skal enhver adoptionssag grundigt undersøges for at undgå al form for skjult slaveri, og børnene skal have en uddannelse, der kan sikre deres fremtid;

                          2- at overholde barnets rettigheder og dets lands love i alle forhold;

                          3- at arbejde uden ophør for at give barnet en uddannelse og en opdragelse i værdigheds, æres, respekts og tolerances ånd i overensstemmelse med FNs Konvention om børns rettigheder;

                          4- at kæmpe uafbrudt imod handel med børn samt al slags bortførelse i Vestafrika og i de krigsramte lande;

                          5- at lede efter løsninger til de udfordringer, som gadebørnene giver til samfundet i udviklingslandene.

 

AFSNIT 2 : METODE

 

Artikel 9 : Organisationens metode består i at grundlægge, støtte og drive centre, hvor børnene oplever frihed og respekt for at forberede sig til at tage deres  plads i deres lands samfund.

     Midlerne skal fremkomme ved Organisationens uophørlige indsats i at gøre alle mulige sektorer opmærksomme på de afrikanske børns livsvilkår og indsamle alt, hvad der kan forbedre dem.

 

PARAGRAF III : ORGANISATIONENS STRUKTUR OG FUNKTION

 

AFSNIT 1 : STRUKTUR

 

Artikel 10 : OSADO er udstyret med 3 arbejdsredskaber, nemlig :

                          A - generalforsamlingen "GF"

                          B - formandskabet  "F"

                          C - generalsekretariatet "GS" 

 

AFSNIT 2 : FUNKTION

 

                          A - "GENERALFORSAMLINGEN"

 

Artikel 11 : GF består af alle OSADOs aktive medlemmer, dvs. de stiftende medlemmer samt de medlemmer, der har betalt deres medlemskontingent.

 

Artikel 12 : GF er den øverste instans i OSADO.

 

Artikel 13 : GF har bestemmelsesret i alle sager vedrørende planlægninger, retningslinier og udførelse.

 

Artikel 14 : GF fastlægger, vedtager eller ændrer hovedstrategien, programmerne og vedtægterne.

 

Artikel 15 : GF bestemmer medlemskontingents beløb og hensættelser i OSADOs budget.

 

Artikel 16 : GF træffer gyldige afgørelser og bestemmer i alle de sager vedrørende OSADOs struktur, organisation og virke.

 

Artikel 17 : GF vælger og afsætter bestyrelsesformanden og de to næstformænd.

 

Artikel 18 : GF mødes på formandens anmodning hver anden måned. GS fastsætter dagsordenen og meddeler den til medlemmerne senest 15 dage før mødets dato.En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på en fast dagsorden på anmodning af de stiftende medlemmer eller af mindst en tredjedel af de aktive medlemmer.

 

Artikel 19 : Beslutningerne vedtages af de tilstedeværende medlemmers absolutte majoritet.

 

                          B - FORMANDSKABET "F"

 

Artikel 20 : F består af 1 formand og 2 næstformænd. De danner OSADOs juridiske myndighed.

 

Artikel 21 : F og GS mødes to gange om måneden.

 

Artikel 22 : GF vælger generalsekretæren efter forslag fra F.

 

Artikel 23 : Formanden vælges af GF for en 2 års periode. Perioden kan forlænges.

 

Artikel 24 : Kandidaten til formandsposten skal være mindst 35 år og skal have været aktivt medlem af OSADO i mindst 2 år.

 

Artikel 25 : Formanden er OSADOs lovansvarlige person, og derved repræsenterer han/hun Organisationens ved domstolene.

 

Artikel 26 : Næstformændene er stedfortrædere ved formandens fravær eller magtoverdragelse. Dette er også gældende for den anden næstformand, der samtidig er den regionale formand i Afrika.

 

Artikel 27 : Formanden :  1 - leder OSADOs møderne,

                                        2 - indkalder til møderne,

                                        3 - kontrollerer alle OSADOs aktiviteter. Som følge heraf modtager                                                                                                          

                                             han/hun GSs rapporter og er i uafbrudt forbindelse med GS,

                                        4 - medunderskriver OSADOs post sammen med GS,

                                        5 - modtager OSADOs nye medlemmer,

                                        6 - modtager OSADOs medlemmers løfteaflæggelser,

                                        7 - sørger for god forbindelse mellem udlændinge og danskere.

 

                          C - GENERALSEKRETARIATET "GS"

 

Artikel 28 : GS iværksætter GFs beslutninger.

 

Artikel 29 : GS består af 7 sekretærer og 7 medhjælpere:

                                         - generalsekretæren og en medhjælper,

                                         - sekretæren for uddannelse samt sociale og kulturelle anliggender og

                                           en medhjælper,

                                         - sekretæren for forbindelse med udlandet og en medhjælper,

                                         - sekretæren for økonomi og budget og en medhjælper,

                                         - sekretæren for financer, beholdninger og materiellet og

                                           en medhjælper,

                                         - sekretæren for "public relations" og en medhjælper,

                                         - sekretæren for administrationen og en medhjælper.

 

Artikel 30 : GSs medlemmer og medlemmerne af det regionale sekretariat i Afrika arbejder alle

     frivilligt. Imidlertid får medlemmerne i Afrika en kørselsgodtgørelse, hvis beløb vurderes af den anden næstformand.

 

Artikel 31 : GSs medlemmer udnævnes af formanden på generalsekretærens forslag.

 

Artikel 32 : Generalsekretæren :

                                           1 - arrangerer GFs møder, foredrag, debatter og kurser med

                                                 formandens billigelse,

                                           2 - modtager og undersøger kandidaterne til de forskellige stillinger og

                                                foreslår indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger til

                                                formanden,

                                           3 - foretager henvendelser for at skaffe hjælp og støtte fra det

                                                offentlige,

                                           4 - fører tilsyn med OSADOs materiel,

                                           5 - arbejder på at omgruppere børn, yde dem beskyttelse og skaffe

                                                dem en uddannelse, der kan sikre deres fremtid.

 

Artikel 33 : Sekretæren for uddannelse samt sociale og kulturelle anliggender er ansvarlig for uddannelsen, erhvervsvejledningen, anliggender af social og sundhedskarakter, indsamlingen af materiel samt kulturelle anliggender som alfabetisering, bibliotek, foredrag, stipendier m.m.

 

Artikel 34 : Sekretæren for forbindelse med udlandet er ansvarlig for kontakter med internationale organisationer og foretagender. Han/hun har til opgave at gøre dem bekendt med OSADO og anskaffe donationer.

 

Artikel 35 : Sekretæren for økonomi og budget er ansvarlig for OSADOs foretagender af økonomisk karakter, bl.a. tildeling af tøj, sko m.m.

 

Artikel 36 : Sekretæren for financerne, beholdningerne og materiellet er OSADOs kasserer.Han/hun :

                                          1 - medunderskriver ethvert dokument vedrørende udgifter sammen

                                               med formanden og generalsekretæren.

                                          2 - ajourfører regnskabsbøgerne.

 

Artikel 37 : Sekretæren for "public relations" er ansvarlig for forholdene inden for OSADO. Han/hun :                     

                                          1 - planlægger studierejser, deltagelse i kurser m.m.

                                          2 - tager sig af sports- og fritids aktiviteter.

 

Artikel 38 : Sekretæren for administrationen tager sig af OSADOs administrationsarbejde og har det reelle ansvar.

 

AFSNIT 3 : TILÆG

 

Artikel 39 : Det regionale sekretariat i Afrika har den samme opbygning som generalsekretariatet under hensyntagen til de lokale forhold for at undgå kompetencestrid.

 

Artikel 40 : Kandidaterne til OSADOs formandpost meddeles til GS.

 

Artikel 41 : Før sin indtrædelse skal OSADOs formand aflægge ed foran alle Organisationens medlemmer :                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     " Jeg, ........... , der bliver valgt til formand for den Afrikanske-Danske Solidaritetsorganisation til Hjælp for Forældreløse Børn, forkortet OSADO, lover højt og helligt, at jeg vil gøre alt for at værne enhed, forståelse, solidaritet og venskab inden for OSADO, og at jeg vil påse, at Organisationens mål bliver opfyldt til bedste for de børn, som vi tager os af."

 

PARAGRAF IV : MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

 

AFSNIT 1 : RETTIGHEDERNE

 

Artikel 42 : Ethvert medlem har ret til at have en mening og frit udtrykke sig om alle emner, der har betydning for OSADO. Inden for Organisationens fastsatte rammer kan han/hun rette konstruktiv kritik mod et medlems arbejdsudførelse.

 

Artikel 43 : Ethvert medlem har ret til at blive valgt og at deltage i beslutninger inden for Organisationen ved sin stemmeafgivning.

 

Artikel 44 : Al kritik rettet mod et medlems arbejdsførelse skal meddeles vedkommende. Vedkommende skal have mulighed for at forsvare sig før han/hun kan blive sanktioneret, og gå rettens vej i tilfælde af sanktion.

 

Artikel 45 : OSADO kan yde materiel hjælp til medlemmer, der søger om det i henhold til vedtægterne og i forhold til dens midler, uden forskelsbehandling.

 

AFSNIT 2 : PLIGTERNE

 

Artikel 46 : Det er ethvert medlems pligt at få OSADO at fungere ved at deltage i dens aktiviteter (møder, udførelse af beslutninger m.m.)

 

Artikel 47 : Alle medlemmer skal have en anstændig opførsel og holde sig løbende orienteret ved at læse aviser og bøger, deltage i foredrag, kurser, seminarer m.m.

 

Artikel 48 : Anstændighed, selvdisciplin, tolerance, gennemsigtighed og demokrati er nøgleord, som alle medlemmerne skal værne om og bestræbe sig på at leve op til inden for såvel som uden for Organisationen.

 

Artikel 49 : Alle medlemmerne skal betale deres kontingent regelmæssigt. Beløbet fastsættes af GF på GSs forslag.

 

PARAGRAF V : MEDLEMSKABET OG SANKTIONERNE

AFSNIT 1 : MEDLEMSKABET

 

Artikel 50 : Enhver, uanset statsborgerskab, religion eller køn, kan blive medlem af OSADO.

 

Artikel 51 : Det nye medlem udfylder en indmeldelsesblanket, som han/hun afleverer til GS. Hvis han/hun bliver godkendt, vil han/hun modtage et medlemskort.

 

Artikel 52 : Medlemskabet bortfalder ved fratrædelse, udelukkelse eller død.

 

AFSNIT 2 : SANKTIONERNE

 

Artikel 53 : En disciplinærkommission, som er nærmere defineret i OSADOs ordensreglement, undersøger al forsømmelse i forhold til Organisationens retningslinier, som den er blevet bekendt med. Den foreslår en irettesættelse, suspension eller udelukkelse i forhold til bruddets alvor.

     Irettesættelser meddeles af generalsekretæren. Suspensioner og udelukkelser meddeles af formanden efter GFs beslutning.

 

PARAGRAF VI : MIDLERNE

 

Artikel 54 : OSADOs midler fremkommer ved :

                                          1 - OSADOs medlemmers pengebidrag og kontingent,

                                          2 - støttemidler og gaver fra humanitære eller andre organisationer,

                                                fra staten og den offentlige eller private sektor,

                                          3 - sports- og kulturelle arrangementer samt beskæftigelser, der kan

                                               indbringe midler (landbrug, fiskeri, avl m.m.).

 

PARAGRAF VII : OVERGANGSBESTEMMELSER

 

Artikel 55 : Den første formand skal være et af de OSADOs stiftende medlemmer.

 

Artikel 56 : I tilfældet af OSADOs opløsning, skal GF bestemme over Organisationens formue. I så fald skal GF indkaldes med et eneste punkt på dagsorden, nemlig OSADOS OPLØSNING.

 

Artikel 57 : Vedtægterne suppleres med ORDENSREGLEMENTET.

 

Artikel 58 : Alle ændringsforslag til vedtægterne henhører udelukkende under GF.

 

Artikel 59 : OSADOs motto er : HJÆLP OS AT REDDE DEN AFRIKANSKE UNGDOMS FREMTID.

 

 

Læst og vedtaget af Generalforsamlingen            DK  -  Hørning, den 8. oktober 2004